První den školního roku 2023/24

Vítáme žáky po prázdninách v Základní škole v Chlebičově a přejeme jim úspěšný start do nového školního roku 2023/2024, zvláště letošním prvňákům, které jsme slavnostně přivítali 4. září. Přejeme všem spoustu zajímavých zážitků i nových kamarádů. Žáci se mohou těšit na tradiční akce, které škola pořádá jako je Halloween, dopravní soutěže, plavecký výcvik, maškarní karneval, vánoční jarmark, masopustní průvod, Den Země a sportovní akce.  V letošním školním roce Jsme zapojeni v operačním programu JAK, který je zaměřen na vzdělávání pedagogů, na inovativní formy práce ve výuce a v mateřské škole je zřízena funkce školního asistenta. V tomto školním roce bude na částečný úvazek pracovat s dětmi se speciálními potřebami kromě asistenta pedagoga také speciální pedagožka Mgr. Barbora Jarošová. V rámci výchovy ke zdraví pokračujeme v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Nepovinný předmět Náboženství bude vyučovat Mgr. Olga Stuchlá.Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola zá­bavou i prací“, který je založen na principu činnostního učení. Od loňského roku je program upraven o novou Informatiku. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení, algoritmizaci, na práci s daty a s aplikacemi, na získávání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data růz­ného typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy infor­matika řeší.

Budujeme školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vý­chovu a vzdělávání žáků. Svou činnost prezentujeme na webových stránkách školy, na nástěnkách, ve školním časopisu Školáček a v obecním Zpravodaji. Ke komunikaci s rodiči používáme Školu online, známky zapisujeme od 3. třídy formou elektronické žá­kovské knížky.

V letošním školním roce navštěvuje základní školu 73 žáků:

  1. třídu – 13 žáků – vyučuje Mgr. Irena Hrubá Vaňková
  2. třídu – 18 žáků – vyučuje Mgr. Hana Seidlová
  3. třídu – 12 žáků – vyučuje Mgr. Veronika Dragoun
  4. třídu – 18 žáků – vyučuje Mgr. Miroslava Banovcová
  5. třídu – 12 žáků – vyučuje Mgr. Adriana Benšová

Ve školní družině máme dvě oddělení s maximálním počtem 60 účastníků:

  1. oddělení – 2. a  3. třídu vede Eva Vinárková
  2. oddělení – 1. a 4. třídu vede Zuzana Slavíková

Chtěla bych poděkovat rodičům za spolupráci, zřizovateli za podporu během školního roku a Klubu rodičů za aktivní účast při organizování akcí. Všem zaměstnancům i žákům přeji úspěšný školní rok 2023/2024.

                                                                                                                   Mgr. Milena Široká, ředitelka školy